Zakonska zveza

Zakonska zveza je z Zakonom  o zakonski zvezi in družinskih razmerjih urejena življenjska skupnost moža in žene. Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine. Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo. Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči. V zakonski zvezi sta zakonca enakopravna, dolžna sta se vzajemno spoštovati, si zaupati in si medsebojno pomagati.

Če je zakonska zveza iz kateregakoli vzroka postala nevzdržna, sme vsak zakonec s tožbo zahtevati razvezo zakonske zveze. Razvezo zakonske zveze lahko zahteva tudi tisti zakonec, ki je nevzdržnost povzročil. Za razvezo zadostuje, da je zakonska zveza postala nevzdržna za enega zakonca. Razlog za razvezo načeloma ni pomemben, prav tako ni pomembno, kateri od zakoncev je ustvaril razmere, da je zakonska razveza postala nevzdržna.

Sodišče lahko razveže zakonsko zvezo tudi na podlagi sporazuma zakoncev.

Sporazumna razveza zakonske zveze omogoča zakoncema ločitev na human in dostojanstven način, v katerem se ne razkriva intimna sfera nujnega zakona. Zakonca pa nista dolžna navajati razlogov, ki so pripeljali do njune razveze.

Pri sporazumni razvezi zakonske zveze, je pred le-to potrebno pri pristojnem Centru za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) opraviti svetovalni razgovor. Le-ta pa ni potreben, če zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi imata roditeljsko pravico (ta traja do otrokovega 18. leta, v izjemnih primerih lahko tudi dlje), če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposoben za razsojanje, če živi en zakonec ali če živita oba zakonca v tujini, če se zahteva razveza zakonske zveze zato, ker je en zakonec pogrešan (416. člen ZPP).

Za sporazumno razvezo zakonske zveze gre, če se zakonca sporazumeta o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih potomcev ter o njihovih stikih s staršema. V kolikor zakonca v takem postopku pred notarjem dosežeta tudi sporazum o delitvi skupnega premoženja in o tem kdo od njiju postane ali ostane lastnik oziroma najemnik skupnega stanovanja ter preživljanju in ta sporazum postane sodno izvršljiv notarski zapis, sodišče izda sklep o razvezi.

Pred izdajo sklepa, pa mora sodišče, kljub doseženem sporazumu zakoncev, ugotoviti ali je s sporazumom poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in staršema v skladu s koristijo otrok (64. Člen ZZZDR). Sodišče mora predhodno pridobiti tudi soglasje pristojnega Centra za socialno delo.

Kako vam lahko pomagamo?