Preživljanje med starši in otroci

Starši so dolžni svoje otroke preživljati, skrbeti za njihovo življenje in zdravje in jih vzgajati.

Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se sporazumeta o preživljanju skupnih otrok. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Če pa se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o preživljanju skupnih otrok, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev.

Pravice in dolžnosti otrok do njihovih staršev in sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do otrok so enake ne glede na to, ali so otroci rojeni v zakonski zvezi ali izven nje.

Zakonca oz. izvenzakonska partnerja imata do otrok imata enake pravice in dolžnosti.

Ali je zunajzakonska skupnost vaših staršev prenehala in vas vzdržuje le eden od staršev, pa bi radi da za vaše preživljanje prispeva tudi drugi?

Nudimo vam svetovanje ter uredimo vse potrebno za sestavo preživninske tožbe in zastopanje v sodnem postopku.

Ali vas je eden od staršev po sodbi sodišča dolžan preživljati, pa vam preživnine ne plačuje?

Ali je vaš otrok, za katerega ste dolžni plačevati preživnino, star že več kot 18 let in vas zanima, ali ste ga še vedno dolžni preživljati?

Odločitev je odvisna od tega, ali se otrok še vedno redno šola, ali je poročen in ali ga je njegov zakonec sposoben preživljati.

Preučimo lahko vaš primer in vam svetujemo.

Preživljanje med zakonci

Za časa trajanja zakonske zveze oz. izvenzakonske skupnosti ima zakonec oz. izvenzakonski partner, ki nima sredstev za življenje, pa brez svoje krivde ni zaposlen, pravico, da ga drugi zakonec oz. izvenzakonski partner preživlja, kolikor je to v njegovi moči.

V primeru prenehanja zakonske sme nepreskrbljeni zakonec zahtevati preživnino v postopku za razvezo zakonske zveze ali  pa s posebno tožbo v enem letu, odkar je bila zakonska zveza pravnomočno razvezana.

Ob tem pa je potrebno opozoriti, da lahko sodišče zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do zavezanca ali če je upravičenec pred ali med postopkom za razvezo zakonske zveze oziroma po razvezi zakonske zveze storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca.

Zakonca lahko skleneta tudi sporazum o preživnini v primeru razveze zakonske zveze v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena ali če je upravičenec storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca.

Se želi vaš partner razvezati, vi pa bi po razvezi brez svoje krivde ostali brez sredstev za preživljanje in vas zanima ali vam je dolžan plačevati preživnino?

Nudimo vam svetovanje o tem, ali je v vašem primeru mogoče zahtevati preživnino, po potrebi uredimo sestavo preživninske tožbe in zastopanje v sodnem postopku.

Ali je preživnina, ki jo dobivate od bivšega zakonca , ki vas je dolžan preživljati postala prenizka in bi želeli prejemati višjo preživnino?

Nudimo vam svetovanje o tem, ali je v vašem primeru mogoče zahtevati višjo preživnino, po potrebi uredimo sestavo tožbe za zvišanje preživnine in zastopanje v sodnem postopku.

Ali je preživnina, ki ste jo plačujete bivšemu zakoncu, ki ste ga  dolžni preživljati za vas postala previsoka in je niste več zmožni plačevati?

Lahko vam svetujemo, ali je v vašem primeru mogoče zahtevati nižjo preživnino, po potrebi uredimo sestavo tožbe za zmanjšanje preživnine in uredimo zastopanje v sodnem postopku.

Ali vas je bivši zakonec po sodbi sodišča dolžan preživljati, pa vam preživnine ne plačuje?

Nudimo vam svetovanje, po potrebi uredimo vložitev tožbe  oz. predlog za prisilno izterjavo zneskov preživnin oz. predlog za izvršbo (tudi za nazaj za več kot 3 leta, če gre za mladoletno osebo) in po potrebi zastopanje v sodnem postopku.

Kako vam lahko pomagamo?